ناودان معنا
 
نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۳/۱٦ توسط علیرضا فتحیان | پيام هاي شما ()

دل های آماده پرواز برای لیله الرغایب آماده می شوند .

شبی که از هزاران روز روشن تر و از هزاران بهار پر طراوت تر است .

روانشناسی عرفانی دل را تقدیمت می کنم.


١- مالک آن خداست و به امر خداوند و به عنوان میراث به صالحان اهدا شده است . ٢٨۴ بقره -١٠٧ بقره - ۴٠ مریم - ٩٧ نساء- ۵۶ عنکبوت - ١٠٩ آل عمران - ٢ انعام - ١٢٩ آل عمران

٢- ملک دارد و ملکوت . ترسیم آسمانی آن بی نهایت و ترسیم زمینی آن بسیار محدود است . ١٠٨ هود - ٧۵ انعام - ١٨۵ اعراف

٣- ستاد فرماندهی آن آسمان است .( بعد ملکوتی ) ۵ سجده - ٢١ زمر

۴- اگر ما خدا زیست شویم ، به یمن حضور خداوند مبارک ومقدس می شود .٢١ مائده - ٧١ انبیاء - ٨١ انبیاء

۵- تنها در صورت آسمانی شدن ، سرسبز و با طراوت است . ۶٣ حج - ١۶۴ بقره - ۵ حج

۶- اگر با اختیار ما هدایت را برگزیند ، منطقه ای امن و وسیع خواهد شد .١٠٠ نساء

٧- همه نیازهای مادی و معنوی ما را کفایت می کند و کشف آن چه در درون ماست ، ما را به همه ی نیازها می رساند. ٢۵ مرسلات

٨- آثار رحمت خداوند در آن است و اندیشیدن به آن ، ما را به یقین می رساند .۵٠ روم - ٢٠ زاریات - ١٩١ آل عمران

٩- هدفمند خلق شده است . ۴۴ عنکبوت - ٢٧ ص - ۵ زمر - ٣٨ دخان - ٣ تغابن - ١۶ انبیاء

١٠- محل تامین روزی حلال و طیب است . ١۵ نحل - ٣١ انبیا ء- ١۶٨ بقره - ١٠ اعراف - ٧٣ اعراف  - ۵٣ طه

١١ - می تواند فراخ باشد و زمینه ساز رشد شود . ٣٠ نازعات - ٢٢ بقره - ١٠ زمر - ٩٧ نسا

تبصره : و می تواند تنگ باشد . ٢۵ توبه - ١١٨ توبه

١٢ - می تواند یوسف را بر خود حاکم کند . ٢١ یوسف - ۵۶ یوسف

١٣ - در ورود به حیطه ی آسمان در آن است . ٩۶ اعراف

١۴ - جغرافیای انسانی - الهی ما تنها ایالتی کوچک از آن است .۵٧ غافر

١۵ - طبیعت آن ناهمواری و سختی  است . ١٢ طارق

١۶- تنها برای بهره مندی  در راستای زندگی آسمانی ، در تسخیر ماست . ۴٨ زاریات - ١٠ اعراف - ٧۴ اعراف - ١٩ نوح - ۶۵ حج - ١٧ رعد

تبصره : به یمن این تسخیر ، دسترسی به ملکوت آن ممکن خواهد شد . ٨٣ قصص

١٧ - موضع آزمون و امتحان ماست . ١۶٨ اعراف - ٧ کهف

١٨ - موجودی زنده و با احساس است . ٢٩ دخان

١٩- می تواند فاسد شود .

٢۵١ بقره - ۶٠ بقره - ۶۴ مائده - ٣٢ مائده

٢٠- می تواند عرصه سرگردانی ما ( بیابان تیه ) باشد . ٧١ انعام - ٢۶ مائده

٢١- بعد ملکی آن عمری محدود دارد و مجبور به تبدیل است . ۴٨ ابراهیم - ۶٨ زمر - ١٢٩ آل عمران - ٢ انعام - ٧۶ اعراف - ٣۶ بقره