گزارشات رسیده

 

گزارشات رسیده حکایت از این است

که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است

عجیب نیست که در این غروب معناها

تمام باور مردم هنوز تمکین است

و دست چین تمام درخت های خدا

در این هجوم  عمومی غریب و  پا چین است !

هوای حال دل مردمان دین باور

تمام شرحه شده ، سخت تیر آجین است

سوارها ، همه در کوچه های بن بستند

و دست تشنه ی قدرت هنوز بر زین است

شنیده ام که به قاموس باور مردم

مسیح ، با همه حسنش همان تموچین است

کفن نمودن دین خدا چه آسان است

و کار اکثر این قوم ، حیف تدفین است

اگر چه باور من سوزناک و تیزابی است

گمان مبر که در این شعر قصد  توهین است

23 اردیبهشت 91

 

/ 0 نظر / 14 بازدید