حضرت قدیس ( س )

جشن خطوط چشم من و رد پای تو

بسته دخیل اشک نگاهم به جای تو

اهل کسا نیم ولی از جنس پیچکم

افتاده ام به پای حدیث کسای تو

در شهر عشق خانه ندارم ولی دلم

دل داده است بر کرم مجتبای تو

احرام بسته باور من درطواف عشق

گرد مدار جذبه ی آهنربای تو

در مشق عشق نام ترا می توان نوشت

لبریز بود لحظه ی من از صفای تو

ای سیب سرخ عشق!مراتاخدا ببر

دلداده ام به مرحمت مرتضای تو

روحی فداک! حضرت قدیس! فاطمه!

افتاده ام به بستر دارالشفای تو

17/1/84

/ 1 نظر / 6 بازدید
ز.علی تقوی

روحی فداک حضرت قدیس فاطمه افتاده ام به بستر دار الشفای تو افتاده ام به بستر دار اشفای تو افتاده ام به بستر دارالشفای تو التماس دعا....