تدبر

3- یافتن نحوه ی کشف نیروهای بالفعل درونی  و محیطی

4- شکل دادن بینش  دانش و کنش بر اساس ترسیم قرآنی

5-انس با سیاق های تربیتی قرآنی:

6-  تقسیم آیات و مفاهیم قرآن به هفت بخش  امر، تشویق ، نهی ، بیم ، قصص  تاریخی  ،  مثل های بیانی  ، جدل با دشمنان و ایفای نقشی متناسب با این تقسیم

7- بررسی دلایل هم نشینی آیات در کنار یکدیگر

8- جمع بندی مفاهیم مرتبط از میان آیات برای دست یابی به کلید های طلایی فهم

9- سرایت مفهوم بسیار اساسی "حیات قرآن" در تمامی عرصه های زیست

تعریف تدبر:

1- تفکر منطقی در معانی آیات نازل شده

2- کشف بطن های پنهان کلمات و مفاهیم قرآنی

3- پیوند بین مفاهیم قرآن به عنوان حبل الله  با سیره و عترت به عنوان مفهوم همیشه همراه و  مکمل و متمم قرآن

آسیب شناسی تدبر :

1- لزوم کشف محکمات قرآن  و تدبیر در آن ها

2- لزوم کشف متشابهات قرآن و عبور از آن ها

3- عدم اکتفا به شأن نزول و داستان های پیرامونی هر آیه

راه های تدبر:

1- شستشوی ذهنی از معانی متروک شده

2- انس با کتاب های منبع ادبیات عربی

3- انس با بسیط معانی کلمات در زبان بهشتی عربی

4-مطالعه ی تطبیقی قرآن در کنار تفسیرهای معتبر

5- توقف در کلمات و مفردات قرآنی و طرح سوال از چرایی انتخاب این کلمه

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
حنان

[افسوس] گاهی آدم احساس میکند قرآنش بکر و دست نخورده است

فاطمه رهروی

زحمت میکشید در باب 1. تفسیر معنایی واژگان قرآنی و 2.مطالعه تطبیقی قرآن منبع معرفی فرمایید