خادم افتخاری

در ساق ستون های عرش پنج نام مبارک و نورانی می درخشید .

جبرییل امین نزدیکتر آمد.

چشم هایش از نام محمد ، علی ، فاطمه ، حسن و حسین سرمست بود .

دست هایش آسمانی شد:

- خدایا ! آیا مجال آن را می دهی خادم افتخاری آنان باشم ؟

و ملکوت به اجابت نشست:

- آمین

/ 1 نظر / 9 بازدید
حنان

سلام یاد خادم حرم امام رضا افتادم. چقدر حکایتهای بی نظیر از آنها شنیده ام بزرگی میگفت بعضی ها خادم حرم میشوند اما میشود از دوردست خادم خود امام رضا شد و دوام اتصال بخدمتک... میشود واقعا خادم نور شد؟ وقتی مادر مریم (س) دخترش را وقف خدمت خدا کرد خادم خداوند،خادم قرآن، خادم امام حی... برای ورود به این بی نهایت چه باید بکنیم؟ فقط نیت؟ بعد از خواستن چه؟ (میگویند تا خدا نخواهد نمیشود! مگر میشود خدا نخواهد؟)