پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

اشک

ایستاده ام به انتظار تا در، این بار  به روی پاشنه بچرخد و اشک هایم لولای در را روغن کاری می کند 6 اسفند1389  
/ 2 نظر / 23 بازدید