مشق کی کی

تا عشق رسید عقل را پی کردیم

با عشق مسیر عشق را طی کردیم

عشق از خنکای لحظه ی وصلش گفت

تا لحظه ی وصل مشق کی کی کردیم

/ 1 نظر / 3 بازدید
حنان

مرا ز عشق مگویید عشق گمشده ای ست که هر چه هست ندارم! که هرچه دارم نیست