بهارستان

 

خانه ات  آخر کمالستان

صورتت جنب خال خالستان

چشم های شکوه بارانت

از تبار تبار بارستان

مهر تو از بلندیت جاری

مثل  تنزیل آبشارستان

بی تو سرماست در دلم جاری

با تو این سینه ام بهارستان

تا تویی  دست های من سرسبز

بی تو این  بی فروغ ، نارستان

22 بهمن 1389

/ 0 نظر / 5 بازدید