منگی

عطر باران برایم غریب است

و خاک باران خورده ام معطر

چشم هایم نادیده می بیند

وپاهایم نارفته ، به مقصد می اندیشد

منگی ام را ببخش

واژه هایم

  نیاز به ویراست دارد

می دانم

حس مطبوع تنفس

در خنکای تو

فهمیدنی است

و من

ساکن در

سرزمین وهمم

گنگی ام را ببخش

6 اسفند 1389

#
/ 1 نظر / 5 بازدید
gandolf

نیاز به ویراستاری ، مشخصه ی واژه هایی است که از سر دستپاچگیِ شوق ، غلیان کنند . و نشانه ی حسی که زودتر از قلم بر روی کاغذ شره کرده. چه چیز زیباتر از این همه شوق؟ هنیئا لک..