نماز جماعت

نماز جماعت ، به امامت پاهای پرواز کرده !

/ 1 نظر / 10 بازدید
حنان

جنگ تمام شد و مرد به شهر بازگشت. با تنی خسته و زخمهایی در آن، که آرام آرام خود را نشان میداد. زخمهایی که میخواست سالهای سخت ماندن را کوتاه کند اما زندگی در کار دیگری بود، لحظه لحظه اش او را به خود پیوند میزد و ماندن بهانه ای شده بود برای اینکه این پیوند ردی بر زمین بگذارد... (اینک شوکران، نوشته خانم برادران، شهید مدق به روایت همسرش) چقدر یادگارهای دفاع مقدس بین ما غریبند، ما چه ظلمی بر آنها میکنیم و خبر نداریم! گاهی فکر میکنم چرا روز میلاد حضرت عباس را روز جانباز مینامیم؟ حضرت سقا(ع)...