...

خوب رنگمان کرده اند!!!

/ 2 نظر / 14 بازدید
شاه کرم

سلام ‘ کاش با نظر و توجه امام زمان رنگ خدائی بگیریم . انشا’الله

حنان

صبغه الله و من احسن من الله صبغه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق بگیرد آزاد است