روانشناسی عرفانی دل

١- مالک آن خداست و به امر خداوند و به عنوان میراث به صالحان اهدا شده است . ٢٨۴ بقره -١٠٧ بقره - ۴٠ مریم - ٩٧ نساء- ۵۶ عنکبوت - ١٠٩ آل عمران - ٢ انعام - ١٢٩ آل عمران

٢- ملک دارد و ملکوت . ترسیم آسمانی آن بی نهایت و ترسیم زمینی آن بسیار محدود است . ١٠٨ هود - ٧۵ انعام - ١٨۵ اعراف

٣- ستاد فرماندهی آن آسمان است .( بعد ملکوتی ) ۵ سجده - ٢١ زمر

۴- اگر ما خدا زیست شویم ، به یمن حضور خداوند مبارک ومقدس می شود .٢١ مائده - ٧١ انبیاء - ٨١ انبیاء

۵- تنها در صورت آسمانی شدن ، سرسبز و با طراوت است . ۶٣ حج - ١۶۴ بقره - ۵ حج

۶- اگر با اختیار ما هدایت را برگزیند ، منطقه ای امن و وسیع خواهد شد .١٠٠ نساء

٧- همه نیازهای مادی و معنوی ما را کفایت می کند و کشف آن چه در درون ماست ، ما را به همه ی نیازها می رساند. ٢۵ مرسلات

٨- آثار رحمت خداوند در آن است و اندیشیدن به آن ، ما را به یقین می رساند .۵٠ روم - ٢٠ زاریات - ١٩١ آل عمران

٩- هدفمند خلق شده است . ۴۴ عنکبوت - ٢٧ ص - ۵ زمر - ٣٨ دخان - ٣ تغابن - ١۶ انبیاء

١٠- محل تامین روزی حلال و طیب است . ١۵ نحل - ٣١ انبیا ء- ١۶٨ بقره - ١٠ اعراف - ٧٣ اعراف  - ۵٣ طه

١١ - می تواند فراخ باشد و زمینه ساز رشد شود . ٣٠ نازعات - ٢٢ بقره - ١٠ زمر - ٩٧ نسا

تبصره : و می تواند تنگ باشد . ٢۵ توبه - ١١٨ توبه

١٢ - می تواند یوسف را بر خود حاکم کند . ٢١ یوسف - ۵۶ یوسف

١٣ - در ورود به حیطه ی آسمان در آن است . ٩۶ اعراف

١۴ - جغرافیای انسانی - الهی ما تنها ایالتی کوچک از آن است .۵٧ غافر

١۵ - طبیعت آن ناهمواری و سختی  است . ١٢ طارق

١۶- تنها برای بهره مندی  در راستای زندگی آسمانی ، در تسخیر ماست . ۴٨ زاریات - ١٠ اعراف - ٧۴ اعراف - ١٩ نوح - ۶۵ حج - ١٧ رعد

تبصره : به یمن این تسخیر ، دسترسی به ملکوت آن ممکن خواهد شد . ٨٣ قصص

١٧ - موضع آزمون و امتحان ماست . ١۶٨ اعراف - ٧ کهف

١٨ - موجودی زنده و با احساس است . ٢٩ دخان

١٩- می تواند فاسد شود .

٢۵١ بقره - ۶٠ بقره - ۶۴ مائده - ٣٢ مائده

٢٠- می تواند عرصه سرگردانی ما ( بیابان تیه ) باشد . ٧١ انعام - ٢۶ مائده

٢١- بعد ملکی آن عمری محدود دارد و مجبور به تبدیل است . ۴٨ ابراهیم - ۶٨ زمر - ١٢٩ آل عمران - ٢ انعام - ٧۶ اعراف - ٣۶ بقره

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
رها

سلام چقدر دقیق و متفاوت ... می تواند عرصه سرگردانی ما باشد. چطور سامانش دهیم این سرگردانی و اندوه بی پایان ناشی از آن را؟

حنان

یادم می آید صید واژه ها را یادمان میدادید: گاهی آدم با قلاب ماهی میگیرد،مدتها مینشیند تا یک ماهی صید کند گاهی آدم با تور ماهی میگیرد.. گاهی آدم غواصی میکند. در اعماق اقیانوس رهاست و فوج فوج ماهی در طواف اویند. برای این پست دلم میخواست وازه ننویسم دلم میخواست یک نقاشی بکشم از جنس تابلوی شمع شهید چمران...اما قاصرم! دل خیلی غریب است. در روزمرگی ها گم شده: دلم گرفته،دلم تنگ شده ، دلم میخواهد،دلم نمیخواهد... غریب است. غریب